L E G E

privind statutul municipiului Chişinău

 

Nr.431-XIII din 19.04.95

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.31-32/340 din 09.06.1995

 

* * *

În temeiul Constituţiei art.112 şi Legii privind administraţia publică locală art.4,

Parlamentul adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă statutul municipiului Chişinău, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Art. 2. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

 

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Dumitru MOŢPAN


Chişinău, 19 aprilie 1995.

 

Nr.431-XIII.

 

 

Anexă

 

STATUTUL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Notă: În cuprinsul statutului, sintagma "primarul municipiului" se înlocuieşte cu sintagma "primarul general al municipiului" conform Legii nr.806-XV din 05.02.2002

 

PRINCIPII GENERALE

1. Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice în municipiul Chişinău.

2. Municipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova.

3. Municipiul Chişinău (în cele ce urmează - municipiu) este o unitate administrativ-teritorială divizată în 5 sectoare:

Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Rîşcani.

4. Sectoarele au în componenţă o parte din teritoriul de bază al municipiului, precum şi unităţi administrativ-teritoriale autonome: oraşe sate (comune). În componenţa sectorului Botanica intră oraşul Sîngera cu satele Dobrogea şi Revaca, comuna Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Frumuşica, Străisteni); a sectorului Buiucani - oraşele Durleşti şi Vatra, satele Condriţa, Dumbrava, Ghidighici, Truşeni; a sectorului Centru - oraşul Codru; a sectorului Ciocana - oraşul Vadul lui Vodă, comunele Bubuieci (satele Bubuieci, Bîc), Budeşti (satele Budeşti, Văduleni), Cruzeşti (satele Cruzeşti, Ceroborta), Tohatin (satele Tohatin, Buneţi, Cheltuitori), satul Coloniţa; a sectorului Rîşcani - oraşul Cricova şi comunele Ciorescu (satele Ciorescu, Făureşti, Goian), Grătieşti (satele Grătieşti, Hulboaca), Stăuceni (satele Stăuceni, Goianul Nou).

[Pct.4 modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

 

5. În unităţile administrativ-teritoriale din componenţa municipiului administraţia publică este organizată şi se realizează în baza principiilor prevăzute de Legea privind administraţia publică locală şi cu particularităţile stabilite de prezentul statut.

6. Municipiul şi unităţile sale administrativ-teritoriale sînt administrate în conformitate cu legile: privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova; privind administraţia publică locală şi cu prezentul statut.

7. Municipiul este persoană juridică, dispune, în condiţiile legii, de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară, are dreptul de iniţiativă în administrarea intereselor publice locale exercitîndu-şi componenţa prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale în limitele administrative-teritoriale stabilite.

8. În municipiu administraţia publică se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

9. Autonomia prevede atît organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului, oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa acestuia cît şi gestiunea, sub responsabilitatea lor, a intereselor colectivităţilor pe care le reprezintă.

10. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale municipiului şi cele ale oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa acestuia se întemeiază pe principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.

11. Competenţa cu care sînt învestite autorităţile administraţiei publice ale municipiului este deplină şi întreagă. Ea nu poate fi contestată sau limitată de nici o autoritate publică ierarhic superioară decît în condiţiile legii.

12. Domeniile care nu ţin de competenţa municipiului sînt administrate, în condiţiile legii, de către Guvern.

13. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în municipiu sînt: consiliul municipal, ca autoritate reprezentativă, primăria municipiului şi primarul general al municipiului, cu autorităţi executive.

14. Consiliul municipal se alege în condiţiile Codului electoral şi ale Legii privind administraţia publică locală.

[Pct.14 modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

 

15. Primăria municipiului se alege de către consiliul municipal.

16. Primarul general al municipiului este ales în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.

[Pct.17 exclus prin Legea nr.1483-XV din 22.11.2002, celelalte renumerotate]

 

17. În sector autorităţile administraţiei publice sînt reprezentate de pretură şi pretor, constituiţi în condiţiile prezentului statut, care se subordonează autorităţilor administraţiei publice ale municipiului.

18. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului activează, în condiţiile legii şi prezentului statut, autonom şi rezolvă treburile publice ale municipiului.

19. Problemele de o importanţă deosebită pentru municipiu pot fi supuse, în modul stabilit, unui referendum local.

20. Persoanele fizice şi juridice din teritoriu sînt obligate să furnizeze autorităţilor publice ale municipiului informaţiile ce ţin de competenţa lor, cu excepţia celor care constituie un secret comercial de stat sau un alt secret protejat de lege.

 

CONSILIUL MUNICIPAL

21. Componenţa, constituirea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului municipal sînt reglementate de Legea privind administraţia publică locală.

22. Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, consiliul municipal mai exercită următoarele funcţii:

a) coordonează activitatea consiliilor orăşeneşti şi săteşti (comunale) din componenţa municipiului în vederea soluţionării problemelor de interes comun;

b) stabileşte şi modifică hotarele sectoarelor;

c) aprobă, la propunerea primarului, structura şi statul de funcţii al aparatului preturii;

d) stabileşte normativele defalcărilor, prevăzute în condiţiile legii pentru municipiu, către bugetele oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestuia;

e) stabileşte, în condiţiile legii, subvenţiile de la bugetul municipiului, către bugetul oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa acestuia destinate instituţiilor din sfera socială;

f) confirmă, la propunerea comisarului general de poliţie, numirea şi eliberarea din funcţie a şefului poliţiei municipale a Comisariatului General de poliţie;

g) numeşte şi eliberează din funcţie, la propunerea primarului sau a cel puţin o treime din consilierii aleşi, pretorii, vicepretorii, membrii şi secretarul preturii cu votul majorităţii consilierilor aleşi;

h) confirmă numirea şi eliberarea din funcţie, la propunerea primarului sau a cel puţin o treime din consilierii aleşi, a şefilor de subunităţi, departamente, direcţii, întreprinderi municipale, servicii publice, secţii şi servicii ale primăriei;

i) stabileşte volumul şi domeniul de folosire a investiţiilor capitale de la bugetul municipal;

j) aprobă, la propunerea primarului, repartizarea terenurilor şi a locuinţelor, chiria şi alte tarife, precum şi aprobă, în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE, taxele şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu excepţia celor pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică;

k) ia măsuri de protecţie socială şi acordă, la propunerea primarului, de la bugetul municipal sau din fonduri speciale, ajutor unor categorii de populaţie;

l) anulează hotărîrile şi deciziile primăriei şi ale preturilor care contravin legislaţiei în vigoare.

[Pct.22 modificat prin Legea nr.374-XVI din 01.12.2006, în vigoare 15.12.2006]

[Pct.22(23) completat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

[Pct.22(23) modificat prin Legea nr.1101-XIV din 30.06.2000]

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

23. Primăria municipiului se constituie din primari, viceprimar, pretor, membri ai primăriei şi secretar.

[Pct.23(24) modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

 

24. Alegerea şi eliberarea din funcţie a secretarului, precum şi atribuţiile lui, se reglementează de Legea privind administraţia publică locală.

[Pct.24(25) modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

 

25. Componenţa primăriei şi a preturilor se stabileşte de către consiliul municipal.

[Pct.25(26) modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

 

26. Primăria exercită administrarea operativă a treburilor publice locale.

27. Activitatea şi atribuţiile primăriei se realizează în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală.

28. Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, primăria mai exercită următoarele funcţii:

a) confirmă, la propunerea pretorului, numirea şi eliberarea din funcţie a şefilor de direcţii, secţii şi servicii ale preturii, precum şi a inspectorilor de sector de poliţie;

b) coordonează activitatea comisiilor create în cadrul consiliului municipal şi în preturi, a formaţiunilor obşteşti;

c) stabileşte pe teritoriul municipiului, în caz de cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, reguli şi regimuri speciale de lucru, de instruire, de deplasare a cetăţenilor de trafic şi antrenează întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipul de proprietate, la executarea lucrărilor de prevenire sau lichidare a consecinţelor acestora, cu acoperirea cheltuielilor de la bugetul local;

d) elaborează planul de dezvoltare social-economică a municipiului, participă la elaborarea şi realizarea programelor de privatizare;

e) asigură ocrotirea zonei istorice a municipiului, stabileşte zonele sanitare şi de protecţie;

f) învesteşte persoanele juridice şi fizice cu dreptul de beneficiar la proiectare, construcţie şi reconstrucţie, coordonează fundamentarea tehnico-economică, calculele tehnico-economice şi listele titulare ale şantierelor, indiferent de valoarea de deviz, sursa de finanţare şi beneficiar; emite decizii referitor la demolarea de imobile, indiferent de tipul de proprietate, eliberează certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi autorizaţii de desfiinţare;

g) dirijează lucrările de construcţie capitală a obiectivelor de menire social-culturală şi comunală, a instalaţiilor inginereşti magistrale de alimentare a municipiului cu apă potabilă şi menajeră, cu gaze naturale, energie electrică şi termică, de canalizare şi telecomunicaţii;

h) emite decizii privind darea în exploatare a obiectelor, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipul de proprietate;

i) ţine evidenţa locuinţelor de stat din administrarea consiliului municipal, locuinţelor departamentale şi cooperatiste, asigură, prin intermediul preturilor, finanţarea, exploatarea şi reparaţia curentă şi capitală a fondului de locuinţe de stat;

j) reglementează regimul proprietăţii funciare a municipiului în conformitate cu legislaţia funciară;

k) întreprinde acţiuni pentru protecţia mediului înconjurător în conformitate cu dispoziţiile organelor centrale de specialitate, asigură aplicarea mecanismului economic în dirijarea activităţii de ocrotire a naturii, creează, în condiţiile legii, fonduri speciale la bugetul municipal pentru protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale;

l) dirijează instituţiile finanţate de la bugetul municipal şi asigură formarea bazei lor tehnico-materiale;

m) elaborează programul municipal de utilizare a forţei de muncă şi stabileşte unităţilor economice de stat cote de creare a unor locuri de muncă specializate pentru invalizi;

n) asigură protecţia socială a populaţiei afectate de şomaj, participă la crearea în unităţi economice a noi locuri de muncă, organizează lucrări publice remunerate;

o) înaintează propuneri privind reglementarea proceselor migraţionale.

[Pct.28(29) modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

[Pct.28(29) modificat prin Legea nr.509-XIV din 15.07.99]

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI

29. Alegerea şi eliberarea din funcţie a primarului general al municipiului Chişinău sînt reglementate de Legea privind administraţia publică locală.

[Pct.29(30) în redacţia Legii nr.806-XV din 05.02.2002]

 

30. Primarul general al municipiului Chişinău exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi de Legea privind administraţia publică locală.

[Pct.30(31) în redacţia Legii nr.806-XV din 05.02.2002]

 

PRETURA

31. Ca autoritate executivă a administraţiei publice locale şi ca organ al primăriei, în sector se constituie pretura care nu are organ electiv. Pretura este persoana juridică.

32. Pretura se constituie din pretor, vicepretor, 3-5 membri şi secretar.

33. Vicepretorii, membrii şi secretarul preturii nu pot fi consilieri.

34. Pretura exercită următoarele atribuţii principale:

a) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor normative ale organelor centrale de specialitate, deciziilor consiliului municipal, ale primăriei, a dispoziţiilor primarului general al municipiului şi pretorului;

b) dirijează activitatea social-economică din teritoriu conform legislaţiei, deciziilor consiliului municipal, ale primăriei municipiului;

c) elaborează şi prezintă primăriei municipiului planurile de dezvoltare economică şi socială a sectorului curente şi de perspectivă, prezintă dări de seamă privind realizarea lor;

d) numeşte şi eliberează din funcţie şefii de direcţii, secţii şi servicii ale preturii, inspectorii de sector de poliţie;

e) confirmă numirea şi eliberarea din funcţie a şefului poliţiei municipale a comisariatului de poliţie din sector, la propunerea comisarului general de poliţie;

f) elaborează, în comun cu serviciile financiare ale primăriei municipiului, bugetul sectorului şi îl înaintează spre aprobare consiliului municipal, organizează executarea lui şi exercită controlul asupra folosirii mijloacelor financiare de la buget conform destinaţiei;

g) organizează perceperea impozitelor, taxelor şi altor plăţi, exercită controlul asupra vărsării lor la buget;

h) administrează, în limitele stabilite de primăria municipiului, bunurile şi mijloacele financiare ale gospodăriei comunale a sectorului;

i) asigură funcţionarea instituţiilor de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii, de cultură, a instituţiilor pentru tineret, sport, asistenţă socială, a unităţilor de comerţ, de alimentaţie publică, de prestări servicii, precum şi dezvoltarea bazei lor tehnico-materiale;

j) aprobă programele de activitate ale serviciilor publice din sector, controlează îndeplinirea lor;

k) asigură dezvoltarea edilitar-gospodărească a sectorului, supraveghează funcţionarea şi întreţinerea reţelelor inginereşti, întreţinerea şi amenajarea străzilor, trotuarelor, parcurilor, spaţiilor verzi, respectarea regimului sanitar în teritoriu;

l) administrează fondul de locuinţe, asigură evidenţa, exploatarea, reparaţia curentă şi capitală a fondului de locuinţe de stat, supraveghează respectarea legislaţiei privind construcţia individuală;

m) asigură evidenţa organizării cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi repartizarea locuinţelor cooperatiste, a terenurilor pentru construcţia garajelor, arendează garajele de la balanţa preturii coordonează plasarea autoparcărilor şi controlează funcţionarea lor;

n) perfectează fişele de evidenţă ale locuitorilor din sector;

o) controlează legalitatea construcţiei în sector, suspendă prin hotărîre construcţia samavolnică şi ia măsuri în vederea lichidării încălcărilor de lege şi reparării pagubelor cauzate, intentează acţiuni civile persoanelor fizice şi juridice, se adresează în judecată în vederea aplicării de sancţiuni administrative pentru astfel de încălcări

p) asigură realizarea programelor şi efectuarea acţiunilor la nivel municipal în vederea protecţiei mediului înconjurător, construcţiei şi reconstrucţiei obiectelor de protecţie a mediului înconjurător;

r) creează, în condiţiile legii, fonduri speciale pentru protecţia mediului înconjurător, folosirea raţională a resurselor naturale, precum şi în alte scopuri; foloseşte veniturile şi vărsămintele benevole ale persoanelor fizice şi juridice la executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, de întreţinere şi reparaţie a fondului de locuinţe, de organizare a protecţiei sociale a populaţiei;

s) întreprinde acţiuni în vederea asigurării condiţiilor pentru organizarea timpului liber al locuitorilor şi desfăşurarea activităţii lor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi pentru agrement;

t) organizează tîrguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie şi asigură funcţionarea lor;

u) coordonează funcţionarea serviciilor de stare civilă şi a autorităţilor tutelare, a comisiilor pentru minori;

v) coordonează activitatea poliţiei municipale din sector cu activitatea organelor de stat şi obşteşti pentru prevenirea delictelor, menţinerea ordinii şi securităţii publice, ocrotirea drepturilor cetăţenilor;

x) ţine evidenţa forţelor de muncă, organizează plasarea cetăţenilor în cîmpul muncii, prezintă primăriei municipiului propuneri referitoare la acordarea de înlesniri întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, la stimularea activităţii lor, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, ceea ce ar contribui la crearea a noi locuri de muncă, la dezvoltarea infrastructurii sociale şi de producţie;

y) asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă;

z) exercită alte atribuţii delegate de consiliul municipal, primărie sau primar.

35. Pretura este convocată în şedinţă de către pretor ori de cîte ori este necesar, însă cel puţin o dată în lună.

36. Şedinţele preturii sînt deliberative, dacă la ele participă nu mai puţin de două treimi din membri.

37. Şedinţele preturii sînt prezidate de pretor sau de un vicepretor desemnat de el.

38. Pretura poate invita la şedinţele sale orice persoană a cărei prezenţă este considerată utilă.

39. Şedinţele preturii se consemnează în procese-verbale, semnate de pretor şi de secretar.

40. Pretura emite decizii cu votul majorităţii membrilor.

41. Decizia preturii este semnată de pretor şi de secretar.

42. Dacă decizia preturii nu este legală, ea poate fi anulată de primăria municipiului sau atacată în instanţă de judecată.

 

PRETORUL

[Pct.44 exclus prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002, celelalte renumerotate]

 

43. Pretorul, ca autoritate executivă a administraţiei publice locale, este persoană oficială cu funcţii de administrare în teritoriu.

44. Pretorul face parte din componenţa primăriei municipiului şi poate fi consilier al consiliului municipal.

45. Pretorul reprezintă sectorul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoane fizice şi juridice.

46. Pretorul exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce activitatea preturii;

b) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, Constituţiei, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor normative ale organelor centrale de specialitate, deciziilor consiliului municipal, ale primăriei municipiului şi preturii;

c) participă la întocmirea proiectului de buget al municipiului şi dării de seamă asupra executării bugetului;

d) acordă ajutor poliţiei de stat, orientează şi supraveghează activitatea poliţiei municipale în sector, coordonează activitatea lor cu activitatea organelor de stat şi obşteşti pentru prevenirea delictelor, menţinerea ordinii şi securităţii publice, ocrotirea drepturilor cetăţenilor;

e) ia măsuri, împreună cu organele centrale de specialitate, pentru prevenirea de accidente, calamităţi sau catastrofe, de incednii, epidemii sau epizootii, iar în cazul producerii lor acordă ajutorul necesar, antrenînd în acest scop populaţia;

f) conduce şi coordonează activitatea serviciilor publice din sector

g) semnează actele şi contractele încheiate în numele preturii şi sectorului;

h) încheie şi desface contractele de muncă cu salariaţii din aparatul preturii;

i) exercită drepturile şi obligaţiile ce îi revin preturii în calitate de persoană juridică;

j) prezintă periodic primarului general al municipiului rapoarte despre starea de lucruri şi activitatea administrativă, economică şi socială din sector;

k) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de consiliul municipal, primăria sau primarul general al municipiului.

47. În exercitarea atribuţiilor, pretorul emite dispoziţii.

48. În caz de încălcare a prevederilor legale, dispoziţiile pretorului pot fi anulate de primarul general al municipiului sau contestate în instanţe de judecată.

 

SERVICIILE PUBLICE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI

ŞI ALE PRETURILOR

49. Consiliul municipal poate forma servicii publice (administrative sau tehnice) ale primăriei municipiului şi ale preturilor în principalele domenii de specialitate, potrivit specificului şi necesităţilor locale, în condiţiile legii şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.

50. Serviciile publice sînt învestite cu atribuţii proprii şi se bucură de o anumită independenţă în executarea deciziilor luate de organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice ale municipiului. Ele sînt responsabile în faţa acestor organe de executarea sarcinilor ce le revin.

51. Pentru executarea atribuţiilor, serviciile publice au aparat, format din profesionalişti în domeniu.

52. Lucrătorii serviciilor publice ale primăriei municipiului sînt angajaţi şi eliberaţi din funcţie de către primar, iar lucrătorii serviciilor publice ale preturii - de către pretor.

53. Regulamentele organizării şi funcţionării serviciilor publice, competenţa, atribuţiile şi structura, statul lor de funcţii se aprobă, în condiţiile legii, de către consiliul municipal.

54. Condiţiile de angajare, promovare, eliberare din funcţie, drepturile şi obligaţiile lucrătorilor din serviciile publice sînt stabilite prin lege şi regulamente.

55. Lucrătorii din serviciile publice ale primăriei municipiului şi ale preturii au statut de funcţionar public, în condiţiile legii.

 

PATRIMONIUL, ECONOMIA ŞI FINANŢELE

56. Baza economică a municipiului o constituie patrimoniul municipal care serveşte drept sursă de obţinere a veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.

57. Patrimoniul municipal este o parte a patrimoniului public şi se constituie din bunurile mobile şi imobile administrate de autorităţile administraţiei publice ale municipiului, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat din teritoriu care satisfac nemijlocit necesităţile populaţiei, inclusiv din fondul de locuinţe, fondul de clădiri cu o altă destinaţie decît pentru locuit; din bunurile întreprinderilor şi asociaţiilor gospodăriei comunale şi de locuinţe, întreprinderilor de transport al energiei termice, de transport urban, instituţiilor preşcolare şi preuniversitare, culturii şi artei, ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului, ale unităţilor de comerţ, alimentaţie publică, prestări servicii; din fondurile fixe ale serviciilor poştale, din bunurile serviciilor de dirijare a circulaţiei rutiere; din resursele financiare, inclusiv din mijloacele bugetare şi speciale, din hîrtiile de valoare; precum şi din bunurile create sau procurate de autorităţile administraţiei publice ale municipiului în baza mijloacelor ce le aparţin etc.

[Pct.57 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05]

 

58. Delimitarea patrimoniului municipal din patrimoniul public se efectuează în condiţiile legii, prin hotărîre a Guvernului.

59. Patrimoniul municipal se constituie prin:

a) activitatea economică şi comercială a autorităţilor administraţiei publice ale municipiului;

b) transfer de bunuri din proprietatea statului în patrimoniul municipal, conform hotărîrii Guvernului;

c) transfer de bunuri în urma schimbării hotarelor municipiului în conformitate cu legislaţia;

d) alte acte juridice, căi şi modalităţii legale.

60. Consiliul municipal deţine dreptul de proprietar al patrimoniului municipal.

61. Primăria municipiului are dreptul de posesiune, folosinţă şi administrare a patrimoniului municipal, în conformitate cu legislaţia şi cu deciziile consiliului municipal.

62. Subunităţile primăriei municipiului au dreptul de administrare operativă a bunurilor transferate lor din patrimoniul municipal; prezintă anual, după caz, rapoarte despre starea şi păstrarea bunurilor despre utilizarea lor conform destinaţiei.

63. Bunurile din patrimoniul municipal pot constitui cotă-parte la capitalul statutar al întreprinderilor formate în urma contopirii acestor bunuri cu bunurile subiecţilor de alte tipuri de proprietate.

64. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului conduc, în comun cu organele centrale de specialitate, toate ramurile economiei naţionale din teritoriu în baza îmbinării metodelor economice de administrare teritorială şi celor de reglementare directă de către stat a activităţii economice şi a altor activităţi.

65. Relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice ale municipiului şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu diferite tipuri de proprietate se bazează pe:

a) delimitarea legislativă a funcţiilor, drepturilor şi obligaţiilor autorităţilor administraţiei publice ale municipiului, a întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor lor de muncă;

b) neamestecul organelor de stat în activitatea economică şi în altă activitate legitimă;

c) crearea unui sistem eficient de impozitare locală în cadrul legislaţiei în vigoare;

[Lit.c) în redacţia Legii nr.968 din 24.07.96]

 

d) dezvoltarea relaţiilor economice între agenţii economici şi autorităţile administraţiei publice ale municipiului pe o bază contractuală reciproc avantajoasă.

66. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului, în scopul dezvoltării bazei economico-financiare, elaborează concepţia şi planul general de dezvoltare a municipiului, programe de ramură, fac prognoze economice.

67. Resursele financiare ale municipiului se constituie din mijloace bugetare, speciale şi de altă natură.

[Pct.67 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05]

 

68. Bugetul municipal se formează în condiţiile Legii cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar, ale Legii privind finanţele publice locale şi ale Legii privind bazele sistemului fiscal.

[Art.68(69)(70) completat prin Legea nr.1101-XIV din 30.06.2000]

 

69. Bugetul municipal este compus din bugetele oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului.

[Art.69(70)(71) modificat prin Legea nr.1101-XIV din 30.06.2000]

 

70. Fondurile speciale ale municipiului se formează din:

a) depunerile benevole ale persoanelor fizice şi juridice pentru rezolvarea problemelor de interes public;

b) veniturile provenite de la acordarea de împrumuturi, de la comercializarea obligaţiilor, hîrtiilor de valoare şi acţiunilor de importanţă locală, de la organizarea loteriilor în bani şi obiecte, de la practicarea turismului, a altor activităţi;

c) mijloacele obţinute prin aplicarea diferitelor amenzi;

d) alte mijloace prevăzute de lege.

[Pct.70 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05]

 

71. Mijloacele fondurilor speciale ale municipiului sînt utilizate:

a) ca investiţii capitale în dezvoltarea şi reconstruirea infrastructurii sociale a municipiului;

b) pentru acoperirea parţială a pierderilor suferite la exploatarea transportului urban public;

c) pentru finanţarea altor acţiuni menite să satisfacă necesităţile stringente ale municipiului.

[Pct.71 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05]

 

72. Cheltuielile suportate de municipiu în calitate de capitală a Republicii Moldova sînt acoperite de la bugetul de stat, de mijloacele obţinute sub formă de plată pentru serviciile prestate de municipiu autorităţilor publice şi reprezentanţelor diplomatice străine în Republica Moldova.

 

DISPOZIŢII FINALE

73. Drepturile autorităţilor administraţiei publice ale sectorului şi asigurarea legalităţii în activitatea lor se reglementează conform Legii privind administraţia publică locală.

74. Deciziile şi dispoziţiile legale ale autorităţilor administraţiei publice ale municipiului sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care locuiesc sau activează pe teritoriul municipiului.

75. Pentru abuz în serviciu, consilierii, primarul, membrii primăriei, pretorul, membrii preturii şi funcţionarii din serviciile publice ale primăriei municipiului şi ale preturilor poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia.

76. Litigiile care apar în activitatea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului se soluţionează în judecată.

[Pct.76(77) modificat prin Legea nr.806-XV din 05.02.2002]

 

77. În aparatul autorităţilor administraţiei publice ale municipiului nu pot fi formate şi nu pot activa organizaţii ale partidelor şi ale mişcărilor social-politice.


__________
Legile Republicii Moldova
431/19.04.95 Lege privind statutul municipiului Chişinău //Monitorul Oficial 31-32/340, 09.06.1995

 

Copyright©2008 IDRAD. All rights reserved. Developed by TP